Polityka prywatności / Datenschutzerklärung / Privacy Policy - Ecotex
Kontakt
PL EN DE
0

Polityka prywatności / Datenschutzerklärung / Privacy Policy

W naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych szczegółowo informujemy o postępowaniu z Twoimi danymi osobowymi:

 

 

§ 1 Informacja o zbieraniu danych osobowych

 

 

 1. Dane osobowe to wszelkie dane, które można powiązać z Tobą osobiście, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail i zachowanie użytkownika.
 2. Odpowiedzialnym za stronę ecotexgroup.com zgodnie z Art. 4 ust. 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO) jest firma Ecotex Gesellschaft für Textilverwertung und Handel GmbH, reprezentowana przez prezesów, pana Andrzeja Pawlika i pana Davida Podkidacza, Derken 10, 42327 Wuppertal, telefon : + 49 0202 / 27 33 00, email: info@ecotexgroup.com (zobacz naszą stopkę redakcyjną).
 3. Odpowiedzialnym za E-sklep za formularz newsletterowy i wysyłane newslettery z Art. 4 ust. 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO) jest firma Ecotex Poland sp. z o.o., reprezentowana przez pana prezesa, Davida Podkidacza, ul. Spółdzielczą 2, 68-100 Żagań, NIP: 9241010068, email: ecotex.pl@ecotexgroup.com.
 4. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych, jeśli potrzebujesz informacji, sprostowania, zablokowania, usunięcia lub sprostowania danych osobowych lub jeśli chcesz cofnąć swoją zgodę, skontaktuj się z naszą osobą odpowiedzialną zgodnie z z art. 4 ust. 7 ochrony danych UE – Rozporządzenie podstawowe (RODO). Dane kontaktowe znajdują się w § 1 nr 2 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

 

§ 2 Podstawy prawne przetwarzania danych

 

 

 1. Aby móc oferować Ci naszą stronę internetową i usługi z nią związane, przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:
  a) na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO)
  b) wykonania umów (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO)
  c) na podstawie wyważenia interesów (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO)
  d) wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO)
 2. W związku z odpowiednim przetwarzaniem odniesiemy się do odpowiednich warunków, abyś mógł sklasyfikować, na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe.

 

§ 3 Twoje prawa


Przysługują Ci następujące prawa w stosunku do nas w odniesieniu do Twoich danych osobowych:

 

 1. Prawo do informacji (art. 15 RODO): Masz prawo do informacji o danych osobowych, które Cię dotyczą. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie w celu uzyskania informacji. W przypadku prośby o udzielenie informacji, która nie została sporządzona na piśmie, prosimy o zrozumienie, że możemy wymagać od Ciebie dowodu potwierdzającego, że jesteś osobą, za którą się podajesz.
 2. Prawo do sprostowania lub usunięcia danych (art. 16 i 17 RODO): Masz prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych w zakresie, w jakim jesteś do tego prawnie upoważniony. Zasadniczo usuwamy dane osobowe tylko wtedy, gdy nie ma już potrzeby dalszego ich przechowywania. Wymóg może istnieć w szczególności wtedy, gdy dane osobowe są nadal wymagane w celu wykonania usług umownych, aby móc sprawdzić i udzielić lub odrzucić rękojmię i ewentualnie roszczenia gwarancyjne. W przypadku ustawowych obowiązków przechowywania usunięcie można rozważyć dopiero po wygaśnięciu odpowiedniego obowiązku przechowywania.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): Masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli spełniony jest jeden z warunków określonych w art. 18 ust. 1 lit. a do d RODO.
 4. Prawo do informacji (art. 19 RODO): Jeżeli zażądali Państwo od nas prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jesteśmy zobowiązani poinformować wszystkich odbiorców, którym ujawniliśmy Państwa dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. Masz prawo do informacji o tych odbiorcach.
 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): Masz prawo otrzymać dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód z naszej strony, o ile jesteś do tego prawnie upoważniony.
 6. Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO) i cofnięcie zgody (art. 7 ust. 3 RODO):
  a) Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz tę zgodę cofnąć w dowolnym momencie. Jednak przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostaje skuteczne do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
  b) O ile przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które przeważają nad naszymi interesami, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach reklamowych i analizy danych, możesz skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie.Jeżeli przetwarzanie odbywa się w innych celach, masz prawo do sprzeciwu tylko wtedy, gdy istnieją przyczyny wynikające z Twojej szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych we wskazanych celach, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeżeli przetwarzanie ma na celu ustalenie, wykonanie lub obrony przed roszczeniami prawnymi.
  c) Możesz poinformować nas o swoim sprzeciwie i/lub wycofaniu zgody, korzystając z danych kontaktowych podanych w § 1.
 7. Prawo odwołania się do organu nadzorczego (art. 77 RODO): Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Właściwym dla nas organem nadzorczym jest Pełnomocnik Krajowy ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenii Północnej-Westfalii. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zamieszkania, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważasz, że że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza RODO. Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, poinformuje Cię o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na podstawie Art. 78 RODO.

 

§ 4 Baner plików cookie

 

 

 1. Używamy banera cookie na naszej stronie internetowej, aby poinformować Cię o technologiach, których używamy na naszej stronie internetowej oraz aby uzyskać, zarządzać i dokumentować Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez te technologie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c RODO jest to konieczne do wypełnienia naszego obowiązku prawnego zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO, abyśmy mogli udowodnić Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którym podlegamy.
 2. Po określeniu przez Ciebie w banerze cookie na naszej stronie, Twoja przeglądarka zapisuje nasz plik cookie „baner cookie”, który zawiera informacje o Twojej zgodzie, dacie i godzinie wyrażenia zgody. W każdej chwili możesz swobodnie zmienić ustawienia i wyrazić zgodę za pomocą ustawień plików cookies na naszej stronie internetowej.
 3. Twoje dane osobowe zostaną usunięte po upływie dwunastu miesięcy, chyba że wyraziłeś wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

 

§ 5 Cookies

 

 

 1. Używamy tzw. cookies, aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej, umożliwić korzystanie z niektórych funkcji oraz wyświetlać odpowiednie kampanie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym. Niektóre stosowane przez nas pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie).
 2. Używamy plików cookie tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO i/lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c RODO jest wymagane i/ lub jest to konieczne do ochrony naszych uzasadnionych interesów w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. Więcej informacji na temat poszczególnych plików cookie i odpowiedniej podstawy prawnej można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Bez Twojej wyraźnej zgody używamy tylko technicznie niezbędnych plików cookie. Potrzebujemy tych plików cookie, aby móc obsługiwać naszą stronę internetową. W przypadku plików cookie niezbędnych ze względów technicznych przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem w korzystaniu z technicznie niezbędnych plików cookie jest znajdowanie i poprawianie błędów technicznych na naszej stronie internetowej, aby móc realizować ogólne cele informacyjne i komunikacyjne oraz osiągnąć zoptymalizowaną prezentację naszych kampanii.
 3. Możesz dowiedzieć się, jak długo przechowywane są poszczególne pliki cookie, w przeglądzie ustawień plików cookie na naszej stronie internetowej, a także w ustawieniach plików cookie w Twojej przeglądarce.
 4. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookies i decydował, czy chcesz je akceptować pojedynczo, czy też wyłączyć akceptację plików cookies w określonych przypadkach lub w ogóle. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie.
 5. Pliki cookies, z jakich można korzystać w ramach naszego serwisu, zostaną Państwu przedstawione w ustawieniach plików cookies w naszym serwisie. Zostaniesz tam poinformowany, który plik cookie jest aktualnie aktywny i używany oraz do czego jest używany.
 6. W naszych ustawieniach plików cookie możesz dokonać osobistych ustawień dotyczących opcjonalnych plików cookie oraz dostosować i/lub wycofać swoją zgodę. Możesz włączyć lub wyłączyć wszystkie opcjonalne pliki cookie zgodnie z własnymi preferencjami w naszych ustawieniach plików cookie. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na ustawienie i dostęp do opcjonalnych plików cookie oraz związane z tym przetwarzanie danych. W każdej chwili możesz sprzeciwić się używaniu plików cookie niezbędnych ze względów technicznych, wprowadzając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, które uniemożliwiają zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową. Należy pamiętać, że w takim przypadku nie jest już możliwe prawidłowe wyświetlanie i działanie naszej strony internetowej.

 

§ 6 Zakres zbierania i przechowywania danych w celach czysto informacyjnych

 

 

 1. Jeśli korzystasz z naszego serwisu wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli nie przesyłasz nam żadnych innych informacji, nie gromadzimy żadnych danych osobowych z wyjątkiem danych, które przekazuje nam Twoja przeglądarka aby poinformować Cię o Twojej wizycie, włącz naszą stronę internetową. Jeśli chcesz przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlenia Ci naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa: adres IP, data i godzina zapytania, różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (Greenwich Mean Time) GMT), treść żądania (konkretna strona), status dostępu/kod statusu HTTP, każdorazowo przesyłana ilość danych, stronę internetową, z której pochodzi żądanie, przeglądarkę, system operacyjny i jego interfejs oraz język i wersję przeglądarki oprogramowanie. Te dane osobowe są przez nas oceniane wyłącznie w celu ulepszenia naszej oferty i nie pozwalają nam wyciągać żadnych wniosków na Twój temat (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO). Dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku gromadzenia danych osobowych w celu udostępniania naszej strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.
 2. Zewnętrzny usługodawca przejmuje usługi hostingowe i usługi prezentacji naszej strony internetowej (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO). Wszystkie dane osobowe, które są przetwarzane w ramach korzystania z naszej strony internetowej i/lub w naszych formularzach, jak opisano w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, są przetwarzane na serwerach naszego zewnętrznego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w ramach określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Nasz zewnętrzny dostawca usług znajduje się na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jej serwery znajdują się również na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

§ 7 Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w celach kontaktowych lub realizacji umowy

 

 

 1. Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których możesz skorzystać, jeśli jesteś zainteresowany. Aby to zrobić, zwykle musisz podać dodatkowe dane osobowe, których używamy do świadczenia danej usługi i do których mają zastosowanie wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.
 2. Gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podany przez Ciebie adres e-mail, Twoje imię i nazwisko oraz Twoja wiadomość zostaną przez nas zapisane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania i wiadomości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazywanych w ramach wysyłania wiadomości e-mail lub przez formularz kontaktowy jest Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt e-mailowy lub kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego ma na celu zawarcie umowy, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Obowiązkowe informacje wymagane do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania i wiadomości są oznaczone oddzielnie, wszystkie inne informacje są dobrowolne. Dane osobowe zostaną usunięte lub ograniczymy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymogi dotyczące przechowywania, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Przechowujemy historię korespondencji, abyśmy w przypadku ponownego zapytania mogli lepiej zrozumieć Twoje obawy z kontekstu poprzednich wiadomości. Pomaga nam to szybciej reagować na Twoje obawy i oferować lepsze wsparcie. W związku z tym usuniemy Twoją wiadomość po upływie dwunastu miesięcy od naszej odpowiedzi na Twój ostatni e-mail.
 3. W niektórych przypadkach do przetwarzania Twoich danych osobowych korzystamy z zewnętrznych usługodawców. Zostały one przez nas starannie wybrane i zlecone, podlegają naszym wytycznym i są regularnie sprawdzane. Nasi zewnętrzni dostawcy usług znajdują się na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale w niektórych przypadkach także poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. W tych ostatnich przypadkach zapewniliśmy poprzez odpowiednie umowy, że spełnione są wymogi dotyczące przekazywania danych do państwa trzeciego w rozumieniu Art. 44 RODO.

 

§ 8 Bezpieczeństwo danych

 

 

Zachowujemy aktualne środki techniczne zapewniające bezpieczeństwo danych, w szczególności chroniące Twoje dane osobowe przed zagrożeniami podczas transmisji danych oraz przed poznaniem ich przez osoby trzecie. Są one dostosowywane zgodnie z aktualnym stanem techniki. Twoje dane osobowe będą przesyłane przez Internet w postaci zaszyfrowanej przy użyciu szyfrowania SSL. Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych osobowych przez osoby nieupoważnione.

 

 

§ 9 Powtórzenie oświadczeń o wyrażeniu zgody


Być może wyraźnie udzieliłeś nam następujących zgód. Zarejestrowaliśmy tę zgodę. Zgodnie z Ustawą o telemediach jesteśmy zobowiązani do udostępniania treści zgód do wglądu w każdym czasie. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę (zgody) ze skutkiem na przyszłość.
Wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy

 

 • Klikając przycisk „Wyślij”, wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie newslettera informacji o nowych ofertach, dostępności produktów, aktualnościach i wpisach na blogu dotyczących naszych usług oraz odpowiedzialnego korzystania z odzieży i mody cyrkularnej. W każdej chwili możesz zrezygnować z newslettera.
  Akceptacja naszej polityki prywatności
 • Klikając przycisk „Wyślij”, wyrażam zgodę na oświadczenie o ochronie danych.

 

§ 10 Newsletter (biuletyn)

 

 

 1. Za Twoją zgodą możesz zapisać się do naszego newslettera, za pomocą którego chcemy Cię informować o następujących tematach:
 • nowe oferty,
 • dostępność produktu,
 • Nowości i wpisy blogowe dotyczące naszych usług, odpowiedzialnego użytkowania odzieży i mody cyrkularnej
 1. Do rejestracji do naszego newslettera stosujemy tzw. procedurę double opt-in. Oznacza to, że po dokonaniu rejestracji wyślemy Ci wiadomość e-mail na podany adres e-mail, w której poprosimy Cię o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Jeśli nie potwierdzisz rejestracji w ciągu 2 dni, otrzymasz e-mail z przypomnieniem. Jeśli następnie nie potwierdzisz swojego adresu e-mail w ciągu 7 dni, zostanie to odnotowane w naszym systemie, dzięki czemu nie będziesz otrzymywać od nas żadnych biuletynów. Ponadto przechowujemy używane przez Ciebie adresy IP oraz czasy rejestracji i potwierdzania. Celem tej procedury jest możliwość udowodnienia Twojej rejestracji oraz, w razie potrzeby, wyjaśnienia ewentualnego niewłaściwego wykorzystania Twoich danych osobowych.
 2. Po potwierdzeniu zapiszemy Twój adres e-mail oraz wszelkie dane, które podałeś dobrowolnie przy zapisywaniu się do newslettera w celu przesyłania newslettera. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.
 3. Dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
 4. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przesyłanie newslettera i zrezygnować z otrzymywania newslettera. Rezygnację możesz zgłosić, klikając link podany w każdym e-mailu z newsletterem.
 5. Newsletter wysyłamy za pośrednictwem „GetResponse”, usługi świadczonej przez GetResponse S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, KRS 0000942075, NIP 9581468984. Twój adres e-mail będzie przechowywany na serwerach GetResponse S.A.. w Unii Europejskiej. GetResponse S.A. wykorzystuje Twój adres e-mail do wysyłania newslettera w naszym imieniu. GetResponse S.A. nie użyje Twojego adresu e-mail, aby do Ciebie pisać. GetResponse S.A. nie przekaże Twojego adresu e-mail osobom trzecim. Politykę prywatności GetResponse S.A. można znaleźć pod adresem: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO mamy uzasadniony interes w korzystaniu z GetResponse. Z Getesponse możemy wysyłać newslettery wydajniej niż bez tej technologii.

 

 

§ 11 Google Analytics

 

 

 1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”), jeśli zezwolisz nam na korzystanie z Google Analytics za Twoją wyraźną uprzednią zgodą, którą można cofnąć w dowolnym momencie. Nie używamy Google Analytics bez Twojej wyraźnej zgody. Google Analytics wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie aktywowana jest anonimizacja IP, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny.
 2. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.
 3. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku ewentualnie nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google za pomocą wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem. w: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 4. Jako alternatywę dla wtyczki przeglądarki możesz uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając poniższy link – szczególnie w przypadku urządzeń mobilnych – zapobiegając gromadzeniu danych przez Google Analytics. Następnie ustawiany jest plik cookie rezygnacji, który zapobiega gromadzeniu danych osobowych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny: dezaktywuj Google Analytics. Jeśli usunąłeś pliki cookie, musisz ponownie kliknąć link.
 5. Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. W rezultacie adresy IP są dalej przetwarzane w skróconej formie, co oznacza, że nie można ich powiązać z konkretną osobą. Jeśli zebrane dane o Tobie mają odniesienie osobiste, zostanie to natychmiast wykluczone, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.
 6. Używamy Google Analytics do analizowania i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki możemy wykorzystać do ulepszania naszej oferty i uczynienia jej bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.
 7. Dane pozyskane przez nas za pośrednictwem Google Analytics przechowujemy przez okres 26 miesięcy.
 8. Informacje osób trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania z usługi:

 

§ 12 Facebook Pixel


Korzystamy z narzędzia „Facebook Pixel” firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

 

Facebook może korzystać z narzędzia Facebook Pixel, aby wyznaczyć Cię jako odwiedzającego naszą stronę internetową jako grupę docelową dla reklam na Facebooku. Chcemy wyświetlać reklamy na Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy są zainteresowani naszą witryną. Interesują nas również użytkownicy Facebooka, którzy są zainteresowani na przykład określonymi tematami lub produktami. Najpierw przekazujemy ten wybór tematów do Facebooka („Custom Audiences”). Dzięki narzędziu Piksele Facebooka dbamy o to, aby nasze reklamy na Facebooku były interesujące dla użytkownika. Za pomocą narzędzia Piksele Facebooka możemy sprawdzić skuteczność naszych reklam na Facebooku.

 

Poza tym przetwarzanie danych przez narzędzie Facebook Pixel odbywa się na podstawie przepisów dotyczących przetwarzania danych na stronie https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update.

 

Dane osobowe zebrane za pomocą narzędzia Piksel Facebooka są przechowywane przez 90 dni. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update oraz https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 

Podstawą prawną korzystania z narzędzia Facebook Pixel Tool jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.

 

 

§ 13 Integracja filmów z serwisu YouTube

 

 

 1. Z naszą witryną zintegrowaliśmy filmy wideo YouTube, które są przechowywane na stronie http://www.YouTube.com i można je odtwarzać bezpośrednio z naszej witryny. Wszystkie są zintegrowane w „rozszerzonym trybie ochrony danych”, tzn. żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie są przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Dane, o których mowa w ust. 2, będą przesyłane tylko podczas odtwarzania filmów. Nie mamy wpływu na tę transmisję danych.
 2. Odwiedzając naszą witrynę, YouTube otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Ponadto zostaną przekazane dane, o których mowa w § 6 niniejszego oświadczenia. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego jesteś zalogowany, czy też konto użytkownika nie istnieje. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta użytkownika. Jeśli nie chcesz być powiązany z Twoim profilem na YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do reklamy, badań rynkowych i/lub projektowania swojej strony internetowej w oparciu o potrzeby. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania reklam dostosowanych do potrzeb i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym musisz skontaktować się z YouTube, aby skorzystać z tego prawa.
 3. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w oświadczeniu YouTube o ochronie danych. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat Twoich praw i możliwości ustawień w celu ochrony Twojej prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
 4. Informacje osób trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania z usługi: http://www.google.com/analytics /terms /de.html, przegląd ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html oraz oświadczenie o ochronie danych: http://www.google. de/intl/de/policies /privacy.
 5. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.

 

§ 14 Google reCAPTCHA


Na naszej stronie internetowej używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”), aby zapobiegać spamowi. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

 

Podstawą prawną użytkowania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, ponieważ mamy uzasadniony interes w ochronie naszej strony internetowej przed botami i spamem.

 

ReCAPTCHA służy do sprawdzenia, czy informacje (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane na naszej stronie przez człowieka czy przez zautomatyzowany program.
Za pomocą reCAPTCHA dane są przesyłane do Google, które Google wykorzystuje do ustalenia, czy odwiedzający jest człowiekiem, czy (spamowym) botem. O tym, jakie dane są gromadzone przez Google i do czego są one wykorzystywane, można przeczytać na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=de-DE. Z warunkami korzystania z usług i produktów Google można zapoznać się pod adresem https://policies.google.com/terms?hl=de-DE.

 

 

Impressum

 

Ecotex Textilverwertung & Handel GmbH

 

Derken 10, 42327 Wuppertal

 

E-mail: info@ecotexgmbh.de

 

HRB: 8519 AG Wuppertal

 

NIP: DE 811 826 026

 

Dyrektorzy zarządzający Ecotex Textilverwertung & Handel GmbH: David Podkidacz i Andrzej Pawlik

 

Odnośniki do użytych obrazów i grafik:

 

 • Freepik
 • macrovector on Freepik
 • pch.vector on Freepik
 • jcomb on Freepik
 • lookstudio on Freepik
 • senivpetro on Freepik
 • bearfotos on Freepik
 • teksomolika on Freepik
 • Drazen Zigic on Freepik
 • prostooleh on Freepik
 • rawpixel.com on Freepik
 • pvproductions on Freepik
 • photogenia on Freepik
 • marymarkevich on Freepik
 • vectorjuice on Freepik
 • master1305 on Freepik
 • cookie_studio on Freepik
 • wayhomestudio on Freepik
 • drobotdean on Freepik

 

Odpowiedzialność za treść:
Zawartość naszych stron została stworzona z wielką starannością. Nie możemy jednak zagwarantować, że treść jest poprawna, kompletna lub aktualna. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym wiadomo o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.

 

 

Odpowiedzialność za linki:
Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, nad których zawartością nie mamy kontroli. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za treść stron, do których prowadzą łącza. Strony, do których prowadzą łącza, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie łączenia. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie łączenia. Jednak stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

 

 

Prawa autorskie:
Treści i prace na tych stronach stworzone przez operatorów witryn podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej witryny jest zabronione. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. Treści osób trzecich oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie treści