Rodo i regulamin sklepu - Ecotex
Kontakt
PL EN DE
0

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży hurtowej odzieży używanej na kilogramy i sztuki przeznaczonej do dalszej sprzedaży (zwanych dalej „Produktami”), za pośrednictwem sklepu internetowego na domenie ecotexgroup.com (zwanego dalej „Sklepem”), na terenie Europy z wykluczeniem Białorusi i Rosji, a także prawa i obowiązki Stron w zakresie zawieranych umów.
 2. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego na domenie ecotexgroup.com jest Ecotex Poland sp. z o.o. w Żaganiu pod adresem Spółdzielcza 2, 68-100 Żagań, NIP: 9241010068, REGON: 97048365100000, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000086407, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała skutecznej rejestracji w Sklepie.
 4. Konto Klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, utworzony w wyniku rejestracji Klienta w Sklepie, pozwalające na zawieranie przez Klienta z Sprzedawcą umów, których przedmiotem są Produkty.
 5. Sklep nie świadczy usług na rzecz konsumentów w rozumieniu ar. 22[1] kc. z tego względu ustawy o Prawach Konsumentów z dnia 30.05.2014r, nie stosuje się.
 6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o terminach wyrażonych w dniach lub godzinach, należy przez to rozumieć dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 7. Korzystanie ze Sklepu wymaga:
  1. Utworzenie Konta Klienta
  2. Dostępu do Internetu
  3. Posiadania poczty e-mail

 

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest utworzenie Konta Klienta za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny pracowników Sklepu, w celu weryfikacji podanych danych obowiązkowych.
 3. Aktywacja Konta Klienta nastąpi po weryfikacji przez pracowników Sklepu danych obowiązkowych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Produktów i Usług Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy

 

Zamówienia

 

 1. Zamówienia można składać po zalogowaniu się na Konto Klienta 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Dodanie Produktów do koszyka przez Klienta nie oznacza ich rezerwacji. Produkty zostają zarezerwowane po przyjęciu zamówienia do realizacji.
 3. Składając zamówienie, Klient potwierdza że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść.
 4. Klient klikając przycisk kupuję i płacę jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony Produkt lub usługę.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym lub na zamówieniu.
 6. Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem następuje dopiero w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. Przyjęcia zamówienia do realizacji następuje po odnotowaniu całkowitej wpłaty przez Klienta, czego potwierdzeniem jest wysłanie przez Sklep wiadomości (oświadczenia) o zatwierdzeniu płatności na podany adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. Sklep nie ma wpływu na opóźnienia wynikające z przekazywania środków z systemów bezpiecznej płatności internetowej oraz automatyczne anulowanie płatności.
 9. Od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji nie ma możliwości dokonania zmian ani rezygnacji z zamówienia.
 10. Brak opłacenia zamówienia powoduje, że nie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sklepem a Klientem.
 11. Termin realizacji zamówienia wynosi do 2 dni robocze w przypadku zamówień o łącznie wadze do 500 kg od momentu odnotowania wpłaty Klienta. W pozostałych przypadkach do 5 dni roboczych od momentu odnotowania wpłaty Klienta.

 

Dostawa

 

 1. Doręczenie Produktu do Klienta odbywa się na terenie Europy z wykluczeniem Białorusi i Rosji, na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 2. Doręczenie Produktu do Klienta jest odpłatne, wszelkie informacje dotyczące kosztów wysyłki znajdują się w serwisie internetowym w zakładce Dostawa.
 3. Doręczenie zamówień odbywa się za pomocą firm kurierskich, chyba że strony postanowią inaczej. Zamówienia w zależności od gabarytów są wysyłane w paczkach lub na paletach. Sklep w podsumowaniu koszyka proponuje najkorzystniejszą cenową opcje wysyłki z pośród z dostępnych opcji w Sklepie.
 4. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówienia. Sklep może dochodzić roszczeń z tytułu nieodebrania zamówienia lub ponownej wysyłki.
 5. Sklep nie ma wpływu na terminowość doręczenia paczek przez firmę kurierską.
 6. Odbiór osobisty Produktów jest możliwy w siedzibie Sklepu wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu odbioru ze Sklepem. Nieodebranie przesyłki po upływie okresu dwóch tygodni od daty umówionego terminu osobistego odbioru opłaconego zamówienia, powoduje anulowanie zamówienia i zwrot środków. Zwrot środków jest dokonywany w terminie 5 dni roboczych od daty anulowania zamówienia.
 7. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jednak Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania poszczególnych Produktów osobno.
 8. Usługa wysyłki Produktów za pośrednictwem firm spedycyjnych jest wyłączona spoza usług świadczonych przez Sklep internetowy. Zamówienie Towarów w takim przypadku możliwe jest za pośrednictwem odrębnego formularzu zamówienia dostępnego w odnośniku (linku) znajdującego się w opisach Produktów. Do zamówień Produktów za pośrednictwem ww. formularza nie stosuje się postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Płatności i ceny

 

 1. Ceny wyrażone są w kwotach netto w złotych polskich i widoczne jedynie dla zalogowanych Klientów.
 2. Płatności za towary można dokonywać w formie:
  1. przedpłaty bezpośrednio na rachunek Sklepu 43 1090 2561 0000 0001 4932 5731 (PLN) w tytule przelewu wpisując nr zamówienia,
  2. lub w systemie bezpiecznej płatności internetowej.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 

Szkody w trakcie transportu

 

 1. Jeżeli dostarczona Klientowi przesyłka posiada widoczne uszkodzenia opakowania lub zawartości, należy odmówić jej przyjęcia i spisać z kurierem protokół reklamacyjny. Należy także niezwłocznie poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

 

Odstąpienie od umowy

 

 1. Odstąpienie od umowy w trybie art. 38 ust. o Prawach Konsumenta nie przysługuje.

 

Rękojmia i reklamacje

 

 1. Sklep odpowiada za wady Produktu na zasadach określonych przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem poniżej wyszczególnionych modyfikacji i włączeń.
 2. Ślady użytkowania, małe defekty, zabrudzenia nie stanowią wady Produktu, z uwagi na to, że oferowane Produkty stanowią tzw. odzież używaną tj. odzież ze zwrotów konsumenckich, nadwyżek magazynowych i sklepów itp.
 3. Reklamacje może zgłosić każdy Klient posiadający konto w systemie.
 4. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 10 dniu roboczym od momentu otrzymania Produktu przez Klienta. Po tym terminie Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi.
 5. Aby rozpocząć proces reklamacyjny należy:
  1. wypełnić dostępny na stronie Sklepu formularz reklamacyjny w zakładce Reklamacje,
  2. podać nr reklamowanego zamówienia,
  3. dokonać dokładnego opisu niezgodności lub wad i przesłać obowiązkowo dokumentację fotograficzną,
  4. określić żądanie reklamacyjne.
 6. Każda reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni roboczych i indywidualnie.
 7. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowany Produkt nie może przekroczyć 100% jego wartości.
 8. Sklep ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa Produktów do Klienta.
 9. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Sklep.
 10. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi wynosi 1 rok od momentu otrzymania Produktu przez Klienta.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Sprzedającego oraz kupującego umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie założenia przez Klienta Konta.
 2. Sklep jest uprawniony do zmiany Regulaminu, jednak w wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu dalsze korzystanie z Konta Klienta jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu zmienionego regulaminu.
 4. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 5. Spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem, które nie zostaną rozwiązane polubownie, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.